xx  
biuro@neurokonf.org.pl

 

Detailed Programme soon.